0

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม


ด้วยการสื่อสารผ่านทาง Online และเครือข่ายการให้บริการถึงบ้าน ทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเฉพาะเจาะจง สะดวก และมั่นใจได้ถึงความแม่นยำของการตรวจ


ด้วยการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และระบบในการเลือกรายการตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงกับความเสี่ยงสุขภาพของแต่ละบุคคล ทำให้การตรวจสุขภาพนั้นๆเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งบุคคลทั่วไป บุคคลที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพเฉพาะด้าน มารดาตั้งครรภ์ ฯลฯ

ด้วยเครือข่ายที่สามารถให้บริการถึงบ้าน ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ตามหลักวิชาการ ทำให้ผู้เข้ารับการตรวจเกิดความสะดวกได้สูงสุด และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเดินทางออกไปปะปนในโรงพยาบาลหรือพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ COVID

แต่ละบุคคล มีความเสี่ยงและความเหมาะสมในการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น การตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับการตรวจนั้นๆ

บริการของเรา


รางวัลที่บริษัทเคยได้รับ