0

คำประกาศ

คำประกาศ "สิทธิ" และ "ข้อพึงปฏิบัติ" ของผู้ป่วย ฉบับใหม่ ออกโดย 6 สภาวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 (แพทยสภา)


2021-04-19 08:26:16

ที่มา : แพทยสภา