0

เปรียบเทียบกันชัดๆ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมแต่ละ Brand ครบทุกด้าน Update ล่าสุดปี 2564

เปรียบเทียบกันชัดๆ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมแต่ละ Brand ครบทุกด้าน Update ล่าสุดปี 2564


2020-10-18 10:46:34

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วย NIPT หรือ NIPS ในประเทศไทยนั้นมีหลาย Brand มาก ทั้งที่ตรวจในประเทศไทย หรือส่งตรวจที่ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา

บทความนี้ เป็นบทความที่รวบรวมข้อมูลในอินเตอร์เน็ต จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เว็บไซต์ของเจ้าของ Brand หรือ ตัวแทนจำหน่ายของ Brand นั้นๆในประเทศไทย อาจจะไม่ครบถ้วนทุก Brand ที่มีอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ถือว่าเป็น Brand ที่สูตินรีแพทย์ในประเทศไทยรู้จักและเชื่อถือในผลตรวจ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 มกราคม 2564 (Updated 8th January 2021)


ทั้งนี้ บทความนี้จะไม่ได้เปรียบเทียบราคา หรือเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย รวมถึงสถานที่ให้บริการของการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมแต่ละ Brand เนื่องจากราคาค่าตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของแต่ละคลินิกและแต่ละโรงพยาบาลนั้นมีความแตกต่างกัน


ตารางเปรียบเทียบการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ยี่ห้อ (Brand) ต่างๆ 8 แบรนด์


1. เปรียบเทียบประเทศที่ตรวจ และรายการตรวจที่สามารถตรวจพบได้ของ NIFTY, NGD NIPS, Panorama, NICE, etc.

ตารางเปรียบเทียบชื่อการตรวจ และรายการที่สามารถตรวจได้นอกจากดาวน์ซินโดรม

ตารางเปรียบเทียบการตรวจดาวน์ซินโดรม รายการที่ตรวจได้ จำนวนโครโมโซมที่ตรวจได้ และประเทศ

เปรียบเทียบชื่อการตรวจ จำนวนโครโมโซมและจำนวนความผิดปกติของโครโมโซม (Microd000eletion / Duplication ที่ตรวจได้


จะเห็นได้ว่าแบรนด์ NIFTY ณ ปัจจุบัน เป็นแบรนด์เดียวที่สามารถตรวจได้ครบทั้ง 23 คู่โครโมโซม และสามารถบอกโรคที่เกิดจาก Microdeletion / Duplication ได้มากที่สุดถึง 84 โรค (อ่านต่อ : สงสัยไหม? 84 โรคที่ NIFTY Pro ตรวจเพิ่มได้ มีอะไรบ้าง?) ซึ่งครอบคลุมโรคที่ Brand อื่นๆสามารถตรวจได้ทั้งหมด


2. เปรียบเทียบประกันของการตรวจดาวน์ซินโดรมแต่ละแบรนด์

การตรวจดาวน์ซินโดรมนั้น มีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูง คือ มากกว่า 99.9% แต่เนื่องจากการตรวจนั้นก็ยังสามารถมีข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นแต่ละแบรนด์จึงมีประกันเพื่อช่วยเหลือให้กับคุณแม่ โดยมีรายละเอียดดังตารางนี้

เปรียบเทียบประกันของการตรวจดาวน์ซินโดรม NIFTY, Panorama, NIPT, NIPS brand ต่างๆ

ตารางแสดงมูลค่าเงินประกันที่จะได้จากการตรวจดาวน์ซินโดรมในกรณีต่างๆ


หมายเหตุ

 • ประกันกรณีตรวจพบความเสี่ยงสูง คือ หากผลตรวจดาวน์ซินโดรม หรือโครโมโซมอื่นๆ พบว่ามีความเสี่ยงที่บุตรในครรภ์มีความผิดปกติ (ความเสี่ยงสูง) คุณแม่จำเป็นที่จะต้องเจาะน้ำคร่ำมาตรวจเพื่อยืนยันความผิดปกติดังกล่าว โดยสามารถนำค่าเจาะน้ำคร่ำนั้นมาเบิกเงินประกันได้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด

 • ประกันกรณีผลตรวจผิดพลาด คือ กรณีที่ผลอ่านว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่ำ แต่ภายหลังคลอดบุตรพบว่าบุตรมีความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งเป็นโครโมโซมที่อยู่ในประกันของแบรนด์นั้นๆ ก็จะสามารถนำผลตรวจโครโมโซมของบุตรมายืนยัน เพื่อรับเงินประกันได้
  * ทั้งนี้ แต่ละแบรนด์จะมีรายละเอียดโครโมโซมที่รับประกันแตกต่างกัน กรุณาสอบถามรายละเอียดของประกันจากผู้ให้บริการของแต่ละแบรนด์อีกครั้ง
  อ่านต่อ : ประกันของการตรวจ NIFTY focus และ NIFTY pro มีรายละเอียดอย่างไร อย่างไหนจ่าย อย่างไหนไม่อยู่ในประกัน?

 • ประกันกรณีผลลบลวง และได้ยุติการตั้งครรภ์ คือ กรณีที่ผลอ่านว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่ำ แต่ระหว่างการฝากครรภ์สูตินรีแพทย์พบว่าบุตรมีความผิดปกติ และได้เจาะตรวจน้ำคร่ำ หรือเจาะตรวจโครโมโซมแล้วพบว่ามีความผิดปกติของโครโมโซมที่อยู่ในประกันของแบรนด์นั้นๆ จากนั้นได้ตัดสินใจที่จะยุติการตั้งครรภ์ก่อนที่ทารกในครรภ์จะคลอดออกมา ก็จะสามารถนำผลตรวจโครโมโซมของทารกนั้นมายืนยัน เพื่อรับเงินประกันได้


3. เปรียบเทียบอายุครรภ์ที่สามารถเริ่มตรวจได้ และการตรวจดาวน์ซินโดรมในทารกแฝด หรือมารดาอุ้มบุญ

เปรียบเทียบอายุครรภ์ที่เริ่มตรวจได้ และรายการตรวจกรณีครรภ์แฝด หรือคุณแม่อุ้มบุญ


อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะสามารตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9-10 สัปดาห์ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว สูตินรีแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ตรวจหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เนื่องจากปริมาณ cell-free fetal DNA (ปริมาณ DNA ของลูกที่ลอยในเลือดมารดา) จะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ลดโอกาสการเจาะเลือดตรวจซ้ำลงได้

ข้อดีของแบรนด์ Panorama จะดีกว่าแบรนด์อื่นๆในกรณีที่ตรวจในครรภ์แฝด คือ จะสามารถบอกรายละเอียดของครรภ์แฝดได้ดีกว่า โดยเป็น Brand เดียวที่สามารถบอกได้ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • เป็นแฝดจากไข่ใบเดียวกัน หรือแฝดจากไข่คนละใบ (Zygosity information (identical or non-identical twins))
 • บอก %ของปริมาณ DNA ของลูกในเลือดแม่ แบบแยกแต่ละคนได้ (Individual fetal fractions for dizygotic (non-identical) twins)

 • เพศของบุตรแต่ละคน (Fetal sex for each twin)

 • ความเสี่ยงของการขาดหายไปของโครโมโซม X (โครโมโซมเพศหญิง) ในแฝดจากไข่ใบเดียวกัน (Monosomy X risk for monozygotic (identical) twins)


4. เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการรอผลตรวจดาวน์ซินโดรม และโอกาสที่จะต้องถูกเจาะเลือดซ้ำ

ตารางเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ตรวจ และโอกาสต้องโดนเจาะเลือดซ้ำ


โดยปกติ จะใช้เวลาในการตรวจและรายงานผลอยู่ในช่วงประมาณ 7-14 วัน ใกล้เคียงกัน

แต่กรณี Panorama พบว่าข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสในการต้องเจาะเลือดคุณแม่ซ้ำกรณีรายงานผลไม่ได้ สูงถึง 5-12% สาเหตุก็เนื่องจากเทคนิคการตรวจที่แตกต่างกันนั่นเอง


สรุป

จากข้อมูลด้านบน จะเห็นได้ว่าแต่ละแบรนด์นั้นก็มีความแตกต่างกันไปในหลายรูปแบบ ทั้งจำนวนโครโมโซม/จำนวนโรคที่ตรวจได้ การรับประกัน ความสามารถในการตรวจในคุณแม่ครรภ์แฝด โอกาสที่จะต้องเจาะเลือดซ้ำๆเพราะรายงานไม่ได้ คุณแม่จึงควรเลือกการตรวจที่เหมาะสมกับครรภ์ของตนเองมากที่สุด โดยอาจปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่คุณแม่ฝากครรภ์ หรือสามารถสอบถามเราได้ที่ LINE ID : @HealthSmile (https://lin.ee/lDLvWXq)


หมายเหตุตัวย่อในบทความ


ก็หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้คุณพ่อ-คุณแม่สามารถเลือกรายการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม (Non-invasive prenatal testing : NIPT) แต่ละแบรนด์ แต่ละยี่ห้อได้ตรงตามความต้องการ ประหยัด เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกน้อยในครรภ์


Disclosure of Potential Conflicts of Interest : บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด เจ้าของบทความนี้เป็นผู้ให้บริการ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วย NIPT 2 ฺBrands ได้แก่ NIFTY และ NGD NIPS


อ้างอิง✅✅✅✅✅

  หากต้องการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมครบ 23 คู่ รู้เพศ และโรคอื่นๆได้มากถึง 84 โรคกับ Brand NIFTY และ NGD NIPS 


   ความแม่นยำสูง 99.9% 

   เจาะเลือด 10 ซีซี ไม่เสี่ยงแท้ง

   ค่าบริการเริ่มต้นที่ 9500 บาท ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ประหยัด

   บริการทั่วประเทศ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   Line ID : @Healthsmile


อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจทั้งหมดที่นี่

  https://link.healthsmile.co.th/NIFTY

ตรวจดาวน์ซินโดรม คลิกที่นี่ บริการถึงบ้านทั่วประเทศ