การตรวจเม็ดเลือด (CBC : Complete blood count)

การตรวจเม็ดเลือด (Complete blood count) ทำไมถึงต้องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ? การตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด เป็นหนึ่งในค่าแลปที่บุคคลากรทางการแพทย์ใช้วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากสภาวะบางอย่างเช่น โลหิตจาง การติดเชื้อ การอักเสบ เลือดออกผิดปกติ หรือมะเร็ง มีผลต่อจำนวนของเม็ดเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจึงบ่งบอกถึงความผิดปกตินั้นๆได้ เมื่อไหร่ถึงควรตรวจเม็ดเลือด ? การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะทำเมื่อ 1) ผู้ป่วยมีอาการ […]