นโยบายการคืนเงิน (Refund policy)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

– บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลของปัญญาประดิษฐ์ ตามที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อได้

– ระยะเวลาการคืนเงินค่าบริการ มีรายละเอียดดังนี้

กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป

กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิต (Debit Card) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งจาก Call Center

กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking) จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ผู้ใช้บริการแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ

– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อบริการ ผิดรายการ, ผิดประเภทฯ, ผิดคน
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า